Kıyametin Alametlerine Ne Kadar Yakınız?

Değerli kardeşlerim her şeyin bir sonunun olduğu gibi bu dünyanında bir sonu vardır. Zamanını sadece yüce rabbimizin bildiği bir günde İsrafil(a.s) sura üfürmesi ile kıyamet dediğimiz olay gerçekleşecek ve dünya hayatı sone erecektir. Peki kıyametin alametleri nelerdir büyük alametler ve küçük alametler olarak iki sınıfta alametler bulunmaktadır. İsterseniz bu alametleri sizlere aktarayım.

KIYAMET’İN BÜYÜK ALAMETLERİ:

 1. MEHDİ GELECEK
  Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir. 
 2. DECCAL GELECEK
  Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir. 
  Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine’ye ve Mekke’ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir. 
  Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir
 3. HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
  Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir. 
 4. DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
  Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”
 5. YE'CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK
  Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir 
 6. DUHAN ÇIKACAKTIR
  Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.
 7. GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
  Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.
 8. ATEŞ ÇIKACAKTIR
  Hicaz’dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak.
 9. YER ÇÖKECEK
  Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir
 10. KA’BE YIKILACAK
  Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz. Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.

"(Medine’de bir duvarın gölgesinde oturmuş) kendi aramızda müzâkere ederken Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bize baktı ve:

- Neyi müzâkere ediyorsunuz? diye sordu. Sahâbe:

- Kıyâmeti müzâkere ediyorduk (kıyâmetten bahsediyorduk), dediler.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:

- Siz, kıyâmetten önce on alâmet görmeden kıyâmet kopmayacaktır, buyurdu. Ardından şunları zikretti:

1. Duman.

2. Deccâl.

3. Dâbbetu'l-Arz.

4. Güneşin batıdan doğması.

5. Meryem oğlu İsa -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yeryüzüne inmesi.

6. Ye’cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkması.

7. Doğuda bir yerde insanların yerin dibine batırılması.

8. Batıda bir yerde insanların yerine dibine batırılması.

9. Arap Yarımadasında bir yerde insanların yerine dibine batırılması.

10. Bunların sonuncusu olarak da Yemen’den bir ateş çıkması ve insanları (Şam diyarındaki) mahşere doğru sürmesidir." (Müslim).

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ:

1.    Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamber olarak gönderilmesi.

2.    Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in vefât etmesi.

3.    Beytu'l-Makdis'in (Kudüs'ün) fethedilmesi.

4.    Tâun (vebâ) hastalığının yaygınlaşması.

5.    Malın çoğalıp artması ve zekâtın verilmemesi.

6.    Fitnelerin ortaya çıkması.İslâm'ın ilk yıllarında ortaya çıkan fitnelerden bazıları şunlardır:Osman b. Affan'ın -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi, Cemel ve Sıffîn savaşları, Hâricîlerin ortaya çıkması, Harra savaşı ve Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleme fitnesidir.

7.    Peygamberlik iddiâsında bulunanların ortaya çıkması. Peygamberlik iddiâsında bulunanlardan bazıları şunlardır: Yalancı Müseyleme ve el-Esvedu'l-Ansî'dir.

8.    Hicaz bölgesinde ateşin ortaya çıkması. Nitekim bu ateş, hicrî yedinci yüzyılın ortalarında 654 yılında ortaya çıktı.Ortaya çıktığında, gerçekten çok büyük bir ateş idi. Bu ateşin ortaya çıktığı asırda yaşayan âlimler ile onlardan sonra gelen âlimler, bu ateşi anlatmaya devam etmişlerdir.

Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bizim zamanımızda  hicrî 654 yılında Medine'de bir ateş ortaya çıktı. Bu ateş, gerçekten çok büyük bir ateş idi ve Medine'nin doğu tarafında Harra denilen yerin arka taraflarında ortaya çıktı.Bu ateşin çıktığına dâir bilgi, Şam ve diğer İslâm beldelerinin  her tarafında yayıldı. Bunu da bana, Medine halkından ateşi gören kimseler haber verdi." 

9.    Emânete riâyetin ortadan kalkması. Emânete riâyetsizliğin şekillerinden birisi de, insanların işlerini, onları yürütecek ve idâre edecek güce sahip olmayan, ehliyetsiz (ehil olmayan) kimselere tevdi edilmesidir (verilmesidir).

10.        İlmin insanlar arasından alınması ve cehâletin ortaya çıkması. İlmin insanlar arasından alınması, âlimlerin ölmesiyle olur. Nitekim Buhârî ve Müslim'de gelen hadiste Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle buyurmuştur.

11.        Zinânın yaygınlaşması.

12.        Fâizin yaygınlaşması.

13.        Çalgılı âletlerin yaygınlaşması.

14.        İçkinin çokça içilmesi.

15.        Koyun çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmaları.

16.        Câriyenin efendisini doğurması.Nitekim Buhârî ve Müslim'de gelen hadiste Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle buyurmuştur.Bu hadisin anlamı hakkında ilim ehli farklı görüş belirtmişlerdir.Fakat İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- şu görüşü seçip tercih etmiştir:

 "Evlâtlar arasında anne-babaya itaatsizlik çoğalacak, efendi câriyesini nasıl hakir görmüş ve ona sövmüş ise, çocuk da annesine o şekilde davranacaktır."

17.        Öldürme olaylarının çoğalması.

18.        Depremlerin çoğalması.

19.        İnsanların yerin dibine geçirilmesi, sûretlerinin değiştirilmesi ve yukarıdan başlarına taş yağdırılması gibi olayların ortaya çıkması.:

20.        Giyinmiş oldukları halde çıplak sayılan kadınların ortaya çıkması.

21.        Mü'minin rüyâsının doğru/gerçek çıkması.

22.        Yalancı şâhitliğin çoğalması ve hak/gerçek şâhitliğin gizlenmesi.

23.        Kadınların erkeklerden daha çok olması.

24.        Arap yarımadasına yeşil otlakların ve ırmakların geri dönmesi.

25.        Fırat nehrinde, altından bir dağın ortaya çıkması.

26.        Yırtıcı vahşî hayvanların ve cansızların insanlarla konuşması.

27.        Rumların (Bizanslıların) çoğalıp müslümanlarla savaşmaları.

Değerli kardeşlerim yukarda zikrettiğim üzre kıyametin kopacağı anı Yüce rabbimizden başka hiç kimse bilmemektedir. Kıyametin alametleri bizlere kıyametin yakınlığını bildirmektedir. Bizlere düşen her an kıyamet kopacakmış gibi  ölüme hazır olmaktır. Her an hesaba çekilecekmiş gibi kendimizi hesaba çekmektir. Şunu hiç aklımızdan çıkartmayalım ki ölümün bizi her an yakalayabileceğini unutmayalım. Bizlerin bu dünyadaki amellerimizle ahirette yüzleşeceğimizi unutmayalım. Rabbim bizleri kıyamet gününde ameli salih olanlardan eylesin. Rabbim bizleri kendisine layık kul, Peygamberimize layık ümmet eylesin. AMİN.

Önceki ve Sonraki Yazılar