İletişim Hakkı

İletişim hakkı, bir bireyin katiyen vazgeçemeyeceği haklarından biridir. Nitekim, bu şekilde kabul edilmektedir.

İletişim hakkının kullanılmasında, karşılıklı yükümlülükler ve zorunluluklar vardır.

Keza, bu hakkın kullanımında, bir o kadar saygı ve hoşgörü ilkeleri yer almaktadır.

Ki; saygı ve hoşgörü ilkeleri, iletişime herhangi bir aşamadan sonra katılan üçüncü kişiler için de aynı şekilde geçerlidir. 

İletişim hakkının kullanılmasında, toplumsal, kültürel ve ekonomik etmenler önem taşımaktadır. İntizam arz etmektedir.

İçinde bulunulan toplumdaki yöresel özellikler de kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı demokratik toplumlarda, iletişim yoluyla bilgiye ulaşma, genelde bir hak olarak düşünülmektedir.

iletisim-hakki-ii-001.png

Bir Hak Değil, Bir Gereksinim

Bilgi edinmenin yalnızca bir hak değil, bir gereksinim olduğu ise, her nasılsa, gözden kaçmaktadır. Dahası, yok sayılmaktadır.

Oysaki; bilgisi olmadan, bilgi edinmeden bir birey kendini içinde bulunduğu o toplumun bir parçası olarak hisseder mi? Hissetmez. Hissedemez.

İletişim hak ve özgürlüklerini savunan ve hatta, bu alanda belirli kurallara uyulmasını öğütleyen belgeler vardır.

iletisim.jpg

Nedir Bu Belgeler?

*UNESCO Anayasası

*İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

*Birleşmiş Milletler Uluslararası Düzeltme Hakkı Sözleşmesi

*Birleşmiş Milletler İletişim Özgürlüğü Taslak Bildirgesi

*Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunması Sözleşmesi

*Avrupa Sosyal Şartı

*Her Türlü Irk Ayrımının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

*Siyasal Haklar ve Yurttaşlık Hakları Sözleşmesi

*Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Haklara İlişkin Anlaşma

*UNESCO Temel İlkeler Bildirgesi

*Avrupa Konseyi Anlatım ve Bilgi Özgürlüğü Bildirgesi

*Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Bildirgesi

Önceki ve Sonraki Yazılar