Yeni Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Önemli Tarihler

Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesine 15 gün kaldı.

Kanun; 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe geçecek. Ancak, 14 Şubat’ta yayınlanması gereken uygulama tebliğleri hala yayınlanmadı.

Belirsizlik devam ediyor. TÜRMOB tarafından Mali Müşavirlere Yeni Türk Ticaret Kanunu eğitimleri veriliyor.  Ancak Herkes tedirgin, uygulamaya 15 gün kalmasına rağmen kimse ne yapacağını bilmiyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, geçenlerde yaptığı konuşmada;

Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz, eğer üzerindeki maddelerde değişiklikleri tamamlayabilirsek 1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Önemli bir tasarı ancak, 40-50 maddesinde değişiklik olabilir. ‘Kanun, bu haliyle 1 Temmuz’da yürürlüğe girmemeli’ diye düşünüyoruz.” Dedi.

Bu açıklamadan anladığımız; Bazı sıkıntılı maddelere düzenleme getirileceği ve yürürlük tarihinin uzayabileceği. Çünkü Sayın Babacan “ Kanun, bu haliyle 1 Temmuz’da yürürlüğe girmemeli” diyor.

Eğer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde, bu haliyle yürürlüğe girecek olursa, uygulama takvimi özetle aşağıdaki şekilde işleyecektir.

15 Temmuz 2012; Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirecektir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirecektir; aksi hâlde anılan maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğacaktır.

14 Ağustos 2012; Anonim şirketler yönünden esas sözleşme ve limited şirketler yönünden şirket sözleşmesi hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün. (Belirtilen süre ilgili Bakanlıkça bir yıl uzatılabilecektir.)

1 Ekim 2012; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce atanan ve bu görevlerine devam eden tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca, her iki tarafı tacir olmayan cari hesap sözleşmelerinden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün.

1 Ocak 2013; Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 406 ncı maddelerinin yürürlüğe girmesi.

Finansal tabloların hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması.

Anonim şirket esas sözleşmeleri ile limited şirketlerin şirket sözleşmelerinde, Eski Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen genel kurul toplantı ve karar nisaplarının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün.

14 Şubat 2013; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201. maddesinin 1. fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi. (Diğer haklarla ilgili sınırlamalar, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlar.)

1 Mart 2013; Bağımsız denetçinin atanması için son gün.

1 Temmuz 2013;  Her sermaye şirketi bu tarihe kadar bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlara tahsis etmek zorundadır.

1 Ekim 2013; Bu tarihe kadar internet sitesi açmamış, açılan internet sitesinin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen işlere özgülememiş yahut internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun olarak koymamış yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetici olan komandite ortaklar hakkında ceza hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

14 Şubat 2014; Anonim ve limited şirket sermayelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari sermaye tutarlarına yükseltilmesi için son gün. (Belirtilen süre ilgili Bakanlıkça en çok iki yıl uzatılabilecektir.)

1 Temmuz 2014; Bağlı şirketin, ana şirkette sahip olduğu oy haklarının kullanımına ilişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201. maddesindeki kısıtlama uygulanmaya başlayacaktır.

Bağlı şirketlerin, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 202. maddesi kapsamına giren kayıp ya da kayıpları var ise, hakim şirket tarafından denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanınması için son gün.

1 Temmuz 2015; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce pay sahibi ve ortakların şirkete olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak tasfiye edilmesi için son gün.

Yeni Türk Ticaret Kanunun vatana millet hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ancak Mali Müşavirler tedirgin.

13 Haziran’da Mali Müşavirler Taksim meydanına buluşarak “ANGARYALARA HAYIR” kampanyası yaptılar. Taksim anıtına siyah çelenk bıraktılar. Geçtiğimiz günlerde ise Mersin’de Mali Müşavirler ruhsat yakma eylemi gerçekleştirdiler.

TÜRMOB ve Mali Müşavirler Odaları, şimdiye kadar yeterli tepkiyi gösteremediler. Kanunun uygulamasına 15 gün kala yapılan bu eylemlerden nasıl bir sonuç alınacağı ise merak konusu.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar