İletişim Hak ve Özgürlüğü

Özgürlük, bireyin beşeri bir gereksinimidir.

Ki; bu nedenle, kişi hak ve özgürlükleri düzenlenirken ortaya çıkan birçok sorunun çözümlenmesinde gösterilen titizliğin altında, Özgürlüklerin Korunması Endişesi yatmaktadır.

İletişim özgürlüğü ve ona bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, doğrudan doğruya demokrasinin, demokratik yaşamın ve demokratik sistemin sorunlarıdır.

Tüm kitle iletişim araçları gibi basın da haber ve bilgi dolaşımı gerçekleştirme niteliğiyle, halkın bilgilenmesini sağlayan önemli bir araçtır.

Bu bağlamda, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokratik sistemin ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, basının da özgür olması çok doğaldır.

Keza, çağdaş demokratik anlayış, bunu gerektirmektedir. Bununla bir anlam kazanmaktadır.

Basın, kamuoyunun oluşturulmasında çok önemli bir görev üstlenmiştir.

Demokratik sistemin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesinin temel koşullarından bir diğeri ise, basın özgürlüğünün tam ve çağdaş anlamda gerçekleştirilmesidir.

Ki; bu özgürlüğün amacı; doğru ve gerçek bilgileri kamuoyuna ulaştırmaktır.

Basın özgürlüğü ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın vazgeçilmez kuralıdır.

Anayasa. Madde 28. Basın hürdür. Sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Basının Önemli Görevleri

Halkı aydınlatma, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye sevk etme, tartışmalar açma, bilinmeyenleri araştırarak ortaya çıkarma, basının en önemli görevleridir.

Böylelikle, çağdaş ve demokratik bir toplum düzeni oluşturulmasında adımlar atılmış olacaktır.

Özetlemek gerekirse, iletişim hak ve özgürlüğü denilince, şu dört öğe kesinlikle anılmalıdır:

*Haberde (eleştiri ve yorumda) gerçeklik

*Haberde (eleştiri ve yorumda) güncellik

*Kamu yararı ve toplumsal ilgi

*Konuyla anlatım arasında düşünsel bir bağlılık oluşturma ve amaca uygun araç kullanma koşulları

Önceki ve Sonraki Yazılar