Jülide DEMİRTAŞ

Jülide DEMİRTAŞ

DİNİMİZ

İnançlardır İnsanı Ayakta Tutan…

Din varoluşumuzdan beri süre gelen bir inanç sistemidir. İnsan yapısı gereği dine muhtaçtır. Çünkü insan nasıl madde olarak beslenip ihtiyaçlarını karşılıyorsa, manevi olarakta ruhu besleyip huzuru bulması anlamında dinin önemi çok büyüktür.

Peki nedir din? Din Arapça bir sözcük olup, örf, adet, itaat, boyun eğme, hüküm, ferman, makbul ibadet,millet ve şeriat anlamına gelmektedir.

İnsanoğlu nun yaşadığı evrende çeşitli ülke ve dünya insanlarının dinleri farklılık gösterir. İnanç ve ibadet farklılıkları vardır. Kabul edilen bir gerçek var ki ruhu beslemek bir gereklilik arzetmektedir.Çok dinli dünyada ruhu beslemek adına oluşturulan inançlar o ülke insanının dinini oluşturur.

İnsan doğuştan getirdiği özellikler neticesinde yüce kudreti kabul eder.Sığınma, korunma ve bağlanma her dinde mevcuttur. Herşeyi  vareden bir yüce kudretin varlığını kabul edip ona bağlanma, insanı kuvvetlendirir, güven duygusunu perçinleştirir.

Ayrıca dinde ahlak vardır. İnsanların yönünü bulmasına ve kişiyi içten dışa çevreleyen, kucaklayan ve yönlendiren disiplinler bulunmaktadır.Psikolojik olarakta insanı rahatlatan,sıkıntı, kaygı, hastalıklarda,sarsıntılar ve musibetlere karşı kalkan oluşturur.

***

Biliyoruz ki en son din İslamiyet’tir. En son peygamber Hz.M uhammed’dir.Kutsal kitabı da Kur-an-ı Kerim’dir. Lakin önceden gönderilen kutsal kitapları ve peygamberleri de islam dini benimser ve kutsal kitapta yer verir.

Lakin İslamiyet’le Hıristiyan’lık her zaman karşılaştırılır ve bu iki dinin üzerinde sıklıkla durulur.Benzerliği ve ayrışan noktaları ile bu iki din karşılaştırılır.Bu karşılaştırmanın kısa önde gelen farklılıklarına bakalım.

*Hıristiyanlık’ta üç Tanrı inancı(teslis) bulunur ki bu da baba, oğul ve ruhu-l kudüs anlamındadır.Oysa İslamiyet’te Tek Tanrı inancı mevcuttur. Kitaba, peygambere, melek ve ahirete inanış Hıristiyan’lıkta da vardır.

*İslamiyet tüm semavi dinleri ve kutsal kitaplarını hak görürken, Hıristiyanlık Kitab-ı Mukaddes’i hak bilir,Kur-an-ı Kerim’i hak kitap olarak kabul etmez.

*Hıristiyanlar doğan insanın doğuştan günahkar olduğunu ve bu nedenle yeni doğan insanların vaftiz edilmesi gerektiğini savunur. Oysa islam dininde doğan insanların günahsız olduğu , günahın sonradan yapacağı tavır ve davranışları, dinin kurallarına uymamakla kazanıldığı savunulur.

*Hıristiyanlık’ta papaz ve rahiplerin günah çıkarmak için ve işlenen günahlardan insanları temizlemek gibi bir misyonları vardır.Oysa İslamiyet’te günahkarlar işlediği günahlardan ötürü yanlızca Allah tarafından affedileceği ve bağışlanacağı kabul edilir.

*Hıristiyanlık’ta Hz.İsa’nın sözleri Allah’ın kelamı olarak bilinir. İslamiyet’te ilahi emirler vahiy yoluyla ,Cebrail(a.s) vasıtası ile bildirilir.

*Hıristiyan’lara göre Hz.İsa çarmıha gerilmiştir.Oysa İslamiyet’te Allah O’nu kendi katına yükseltmiştir ve ahir zamanada yeniden yeryüzüne gelecektir.

*Hıristiyan’lar kendi dinlerinin en son din olduğunu kabul ederler.Oyasa ki İslamiyet’te bu görüşün hiçbir geçerliliği yoktur.Çünkü”Allah katında din,şüphesiz İslamiyet’tir.(Ali İmran 3/19) Ve “kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onun ki kabul edilmeyecektir ve o ahirette de kaybedenlerden olacaktır.” (Ali İmran 3/85)

***

İnanç olarak insanların bu anlamda özgür olduğunu isteyen istediğine inabilir. Bu ibadet özgürlüğü.Ve kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur, ibadeti dışında .

Dinimiz İslam’da kural ve kaideler, yöneltmeler, yol göstermeler, asayiş, insanlar arası ilişkiler, adalet, saygı, fedakarlık,hoşgörü vardır. Ve İslamiyet bir sevgi dinidir.Herkesi kucaklar.

Gönderilen son peygamber Hz.Muhammed Musatafa, son kutsal kitap Kur-an-ı Kerim’dir. İnsanlar islamiyet’i hakkıyla yaşayıp, uygulasa dünya yaşanılası bir yer olurdu. Ne yazık ki din tacirleri dini alet ederek, kötülük ve çirkin hareketlere sebebiyet vermektedir.İnsan olmanın ve insanca yaşamanın, insan kalmanın bu devirde zor olduğu ,insanları bu kötü durumlarından İslamiyet’e riayet etmekle kurtulunacağı bilinmelidir.

Güzellik huydandır…

Önceki ve Sonraki Yazılar