Araştırmacı Gazeteci ve Gazetecilik

Öncelikle, Araştırmak Nedir?

Araştırmak, gerçeği aramak demektir.

Bu çerçevede, konuların temeline inilmelidir.

Özetleyerek ifade etmek gerekirse, araştırmak, konuların temeline inerek, gerçeği aramak demektir.

Araştırmanın Temel İlkesi

Araştırmanın temel ilkesi, “Hiçbir şeye inanmamaktır. Her şeye olabilir gözüyle bakmaktır.”

Araştırırken, Ne Yapılmalıdır?

İnceleme

Araştırma süreci içerisinde, dosyalar, kitaplar, gazeteler ve dergiler incelenilmelidir.

Başvurma

Kütüphanelere ve arşivlere başvurulmalıdır.

Bunun dışında, ayrıca, veri bankalarına başvurulmalıdır.

Dinleme

Kasetler dinlenilmelidir.

İzleme

Filmler ve videolar izlenilmelidir.

Danışma

Bilirkişilere danışılmalıdır.

Söyleşi Yapma

İlgili kişiler ile söyleşiler yapılmalıdır.

Haber Üretimi Öncesi

Haber üretimi öncesi, gazeteci, gerekli ve önemli birtakım şeyler yapmalıdır.

Bilgi Derleme

Gazeteci, haberinde yer vereceği bilgileri derlemelidir.

Yazılı Metinlere ve Canlı Kaynaklara Başvurma

Öyle ki; bu süreçte, gazeteci, yazılı metinlere başvurmalıdır.

Gerektiğinde, canlı kaynaklara başvurmalıdır.

Gazeteci, Asla Azla Yetinmemeli

Dolayısıyla, gazeteci, kendisine sunulanla, asla yetinmemelidir.

Asıl Olan Nedir?

Asıl olan araştırmaktır.

Gazeteci, elzem konuları araştırmalıdır.

Çeşitli Kaynaklara Başvurma

Bu bağlamda, gazeteci, ayrıca, çeşitli kaynaklara başvurmalıdır.

Zorluklarla Dolu Aşama

Şüphesiz; haber üretimi öncesinin bu aşaması yani çeşitli kaynaklara başvurup, araştırma yapmak, zorluklarla doludur.

Kısacası, zordur.

Olayların İki Yüzü

Kimi olayın iki yüzü bulunur. Vardır:

Görünen yüzü ve gizem içinde olan yüzü…

Öyle ki; gizem içinde olan ikinci yüz, genelde örtülüdür veyahut saklanmıştır.

Bu nedenle, bu yüz, kolay kolay görülmez.

Araştırmacı Gazetecilik Yaklaşımı

Eğer konuya araştırmacı gazetecilik açısından yaklaşılırsa ve bu doğrultuda, bakılırsa, gizem içinde olan, gizlenen yüzü yani olayların gizlenen gizemli yüzlerini ortaya çıkarmak, basının ve dolayısıyla, gazetecinin başlıca ve temel görevlerinden biridir.

Gazetecilik ve Değerlendirilişi

Gazetecilik, günümüzde, üç farklı üslûp içerisinde değerlendirilir.

Birinci Yaklaşım

Birinci yaklaşıma göre, haber yapma süreci, gazetecilik kuruluşunun ekonomik yapısıyla ilişkilendirilir.

Keza, bu süreç, ekonomik yapıyla ilintilidir.

Temel Felsefesi

Gazetecilik kuruluşunun özel girişim veya devlet elinde bulunması, bu yaklaşımın temel felsefesini oluşturur.

Temel Amaç: Kâr Etmektir

Özel girişimin veya devletin temel amacı ise, kâr elde etmektir.

Gazetecilik, Toplumsal Kurum Mudur?

Gazeteciliğin mevcut düzeni koruyan bir toplumsal kurum olup olmadığı tartışılır.

Başlı Başına Bir Tartışma Konusu

Dolayısıyla, bu, başlı başına bir tartışma konusudur.

İkinci Yaklaşım

İkinci yaklaşımda, gazetecinin haber verirken, bağımsızlığı ve karar verme gücü olup olmadığı tartışılır.

Keza, bu tartışmanın temelini, ikinci yaklaşım oluşturur.

Gazetecilerin Engellenişi

Kapitalist düzen içerisinde, gazetecilerin meslekleri ve kuruluşlarının olağan işleyişince nasıl engellendikleri üzerinde durulur.

Üçüncü Yaklaşım

Üçüncü yaklaşım, kültürün etkilerini ve özellikle de simge düzenini dikkate alır.

Biçimiyle, İkincisiyle, İlişkili ve İlintili

Bu nedenle, biçimi itibariyle, üçüncü yaklaşım, ikinci yaklaşımla, ilişkilidir. İlintilidir.

Toplumsal Görevler, Dikkate Alınır Mı?

Hayır, alınmaz.

Öyle ki; kitle iletişim araçlarının toplumsal görevlerini, her üçü de yani her üç yaklaşım da pek dikkate almaz.

Haber Yapımının Kavranma Kolaylığı

Aslında, ortak özellikleri hususunda, her üç yaklaşım da haber yapımının daha iyi kavranmasını kolaylaştırır.

Kolayca Anlaşılmaya Aracı Olma

Keza, bu üç yaklaşım da haber yapımının daha kolayca anlaşılmasına aracıdırlar.

Önceki ve Sonraki Yazılar